Mga Babae ng Mga Pinunong Soberong Grace!

Mga Babae ng Mga Pinunong Soberong Grace… Protektado ka ng mga kalalakihan sa ating lipunan, sa ating mga simbahan at sa ating pamilya. Hangad kong gawin ito sa Sovereign Grace Singles. Bilang May-ari of Soberong Grace Singles, Nais kong iparating sa iyo iyon HINDI AKO tiisin ang anumang mabait at / o hindi naaangkop na pag-uugali ng mga kalalakihang kasapi. KUNG mararanasan mo ang isang bagay na tulad ng kalikasan, nais kong hikayatin kang sumunod sa prinsipyo ng Matt. 18: 15-17 tungkol sa pagharap sa lalaki nang direkta tungkol sa kanilang kasalanan at paghanap ng kanilang pagsisisi at muling pagkakasundo. Kung hindi nito makamit ang nais na resolusyon, inaanyayahan kita na direktang makipag-ugnay sa AKO. Gagawin ko ang aking makakaya sa pagpagitna sa gayong pangyayari sa isang bibliya at patas, na kapwa nagbibigay ng resolusyon. GUSTO kong linawin na HINDI ko ito sinusulat sa iyo dahil sa anumang "paglabag" sa anumang uri ngunit maging, sa halip, maging pro-aktibo.   Ang iyong Lingkod in Si Kristo Jesus, Dean Scott Tagalikha / May-ari ng SGS

Bagong Ulat

Pagsasara