Senglau Cristnogol Calfinaidd

Gall chwilio am briod Cristnogol fod yn orchymyn tal y dyddiau hyn. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos “senglau” Cristnogol Calfinaidd. Dod o hyd i briod Duwiol sy'n rhannu eich Ymrwymiadau Doethurol mewn oes pan mae llawer o Gristnogion proffesedig yn rhoi mwy o bwyslais ar deimladau sy'n culhau'r maes sydd eisoes yn gul.

Peidiwch â digalonni. Cofiwch fod senglau Cristnogol Calfinaidd yn cofio bod ein Duw Sofran yn sofran dros bopeth, gan gynnwys eu darpar briod. Cofiwch weddïo bob amser am i'r Arglwydd eich bendithio â phriod Duwiol.

Llyfr Gogoniant Duw

Byddwch yn ofalus i beidio â disgwyl perffeithrwydd. Mae llawer o bobl heddiw (nid Cristnogion yn unig) yn gosod y bar mor uchel fel na all unrhyw un ei gwrdd o bosibl. Byddwch yn realistig yn eich disgwyliadau wrth ymarfer craffter. Dyma ychydig o bethau i'w hystyried wrth werthuso darpar briod.

A yw ffrwyth yr ysbryd yn amlwg?

“Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, heddwch, hirhoedledd, addfwynder, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest: yn erbyn y cyfryw nid oes deddf.” -Galatiaid 5: 22-23

Nid yw'r ffaith nad yw rhywun sy'n sengl Gristnogol Galfinaidd o reidrwydd yn golygu eu bod yn byw i'r Arglwydd. Edrychwch am ffrwyth yr Ysbryd. Dylent fod yn amlwg mewn unrhyw ddarpar briod.

A yw'r person hwn yn ffyddlon i'w heglwys leol?

Nid oes ots bod rhywun yn sengl Gristnogol Galfinaidd os nad ydyn nhw'n byw allan eu ffydd yn ffyddlon o fewn cylch yr eglwys leol a ordeiniwyd gan Dduw. Efallai y bydd rhywun yn arddel athrawiaeth gadarn ond yn methu â byw allan mewn gwirionedd. Baner goch o bwys yw “Cristion di-eglwys”.

A allaf dyfu gyda'r person hwn? A wnaiff hi fy nilyn neu a allaf ei chyflwyno i'r person hwn?

Er na ddylech fyth feddwl y gallwch chi newid beiau ysgubol unigolyn, dylech allu dirnad a fyddent yn gwneud ffit da ai peidio. Os ydych chi'n ddyn, gofynnwch i'ch hun, a fydd y fenyw hon yn fy nilyn i? Ydy hi'n deall cyflwyniad Beiblaidd? Os bydd merch yn gofyn, ydw i eisiau dilyn y dyn hwn?

Efallai mai ffordd arall o edrych ar hyn yw gofyn i chi'ch hun a yw'r gobaith o gyflawni'r rôl Feiblaidd fel gŵr neu wraig i'r person hwn yn ddymunol i chi. Ewch at henuriaid eich eglwys a gofynnwch i'w cyngor ar y mater.

Sut mae'r person hwn ag arian?

A yw'r person hwn yn rheoli ei arian yn dda? Sut maen nhw gyda dyled? Mae cwestiynau stiwardiaeth ariannol, er eu bod yn gyffrous i'r mwyafrif, yn hollbwysig gan fod cyn lleied o bethau mor ymarferol ag arian. Mae arferion ariannol ffôl ymhlith achosion mwyaf gwae priodasol. Efallai bod rhywun yn Calfinaidd, Cristion, a sengl, ond nid yw dinistr ariannol hunan-greiddiol yn cymeradwyo rhywun fel priod da yn y dyfodol.

A yw'r person hwn yn hoffi siarad am bethau ysbrydol?

Ydy'r person hwn yn mwynhau siarad am bethau Duw neu a ydyn nhw'n anghyfforddus wrth fagu'r Beibl? Efallai na fydd gan berson nad yw'n mwynhau siarad am y gwir ddiddordeb arbennig ynddo.

Peth arall i'w nodi yw pa mor dda y maent yn hyddysg mewn materion Beiblaidd o'u cymharu â'r amser y maent wedi bod yn cerdded gyda'r Arglwydd. Gall rhywun sy'n honni ei fod wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, ond yn anwybodus o'r Beibl a diwinyddiaeth Gristnogol fod felly oherwydd nad oes ganddo ddigon o ddiddordeb mewn pethau o'r fath.

Gall rhywun ddweud eu bod nhw'n sengl Gristnogol Galfinaidd, ond ydyn nhw mewn gwirionedd?

Peidiwn â chau ar nodyn negyddol. Os ydych chi wedi dod o hyd i rywun lle mae ffrwyth yr Ysbryd yn amlwg, yn caru eu heglwys leol, yn bleser bod gyda nhw, sydd wrth eu bodd yn siarad am bethau Crist, ac yn deall eu galwad fel dyn neu fenyw Gristnogol ... dyma nhw pob dangosydd cadarnhaol o gydweddiad da - gan dybio bod y pethau hyn yn wir amdanoch chi hefyd.

Adroddiad Newydd

Close